Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Τηλεγράφημα του Τσώτσιλ προς τον Βρετανό πρεσβευτή Ρ. Λίπερ, 5-12-1944

"Πρέπει να παρακινήσετε τον Παπανδρέου να πράξει το καθήκον του και να τον διαβεβαιώσετε, ότι εις την περίπτωσιν αυτήν θα τον υποστηρίξωμεν μ' όλας τας δυνάμεις. Παρήλθεν πλέον η εποχή καθ' ην μια οιαδήποτε ομάς Ελλήνων πολιτών ηδύνατο να ματαιώνει την εξέγερσιν του όχλου. Η μόνη ελπίς του είναι να εργασθεί μεθ' ημών διά την αποσόβησιν ενδεχομένης συμφοράς...

Ανέθεσα το όλον ζήτημα της αμύνης των Αθηνών και τη διατήρηση της εννόμου τάξεως εις τον στρατηγόν Σκόμπι και τον διαβεβαίωσα ότι θα τον ενισχύσωμεν με όσας δυνάμεις χρειάζεται προς τούτο. Τόσον εσείς, όσο και ο Παπανδρέου, πρέπει να συμμορφωθείτε προς τας οδηγίας του, εις ό,τι αφορά τη δημόσιαν τάξιν και την ασφάλειαν. Πρέπει να συνδράμετε τον στρατηγόν Σκόμπι με πάντα δυνατόν τρόπον και να εισηγηθείτε εις αυτόν τη λήψιν παντός μέτρου, το ποίον, κατά τη γνώμην σας, ήθελε καταστήσει το έργον του περισσότερον ευχερές και αποτελεσματικόν".

Τσόρτσιλ, Απομνημονεύματα, τ. 6ος, σ. 256

Έτσι αναφέρεται το τηλεγράφημα αυτό στα Απομνημονεύματα του Βρετανού πρωθυπουργού. Ωστόσο, από τα αντίστοιχα αρχεία του Φόρεϊν Οφις που δημοσιεύτηκαν το 1974, προκύπτει μικρό απόσπασμα που παρέλειψε να περιλάβει ο Τσώρτσιλ στα Απομνημονεύματά του:
"Πρέπει να υποχρεώσετε τον Παπανδρέου! Αν παραιτηθεί, φυλακίστε τον έως ότου συνέλθει, όταν πια θα έχουν τελειώσει οι μάχες. Θα μπορούσε το ίδιο καλά, να αρρωστήσει και να μην μπορεί να τον πλησιάσει κανείς..."