Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Κοινή δήλωση κατά των “Ταγμάτων Ασφαλείας” (19/2/44)

Αι υπογεγραμμέναι οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ, τηςς ΕΚΚΑ, η Ελληνική στρατιωτική διοίκησις Αιγύπτου, η Συμμαχική αποστολή εν Ελλάδι, διά των εντεταλμένων αντιπροσώπων των δηλούν και διακηρύσσουν τα κάτωθι:

1)Θεωρούν την κυβέρνησιν του Ράλλη και όλους όσοι την απαρτιζουν ως όργανα εξυπηρετήσεως των εχθρών της Ελλάδος, υποβοηθούντα εις την παντοειδή κατατυράννησιν και εξόντωσιν του ελληνικού ελληνικού λαού και καταπολέμησιν του εθνικού αγώνος ως και του αγώνος των συμμάχων εθνών.

2)Θεωρούν όλους όσοι κατατάγησαν εις τα οργανωθέντα υπό της κυβερνήσεως Ράλλη, εξοπλισθέντα και καθοδηγούμενα υπό των κατακτητών σώματα ειδικής ασφαλείας, τάγματα ευζώνων και χωροφυλακήν και παν άλλο παρόμοιον δημιούργημα των κατακτητών και του Ράλλη ως εχθρούς του έθνους, εγκληματίας πολέμου, υπόλογους εις αυτό διά πράξεις προδοσίας.

3) Καλούν τους ανήκοντας εις τα άνω σώματα ν΄αποχωρήσουν αμέσως από αυτά. Ουδεμία δικαιολογία οιασδήποτε φύσεως μετά την παρούσαν ειδοποίησιν ισχύει.

Κάπου στα βουνά της Ελλάδος

19/2/44

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Σ. Σαράφης- Π. Ρούσος. Αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ: Π. Νικολόπουλος - Κ. Πυρομάγλου. Αντιπροσωπεία ΕΚΚΑ : Δ. Ψαρός- Γ. Καρτάλης. Αντιπροσωπεία Ελλ. στρ. διοικ. Αγύπτου : συντ. Κρις. Συμμ. αποστολή εν Ελλάδι: συντ. Κρις.

(Κείμενα Εθνικής Αντίστασης, τόμος Α’ , σελ. 63-64)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου