Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010

Καταδίκη δοσιλόγων για το αδίκημα της προπαγάνδας

Με βάση τη Συντακτική Πράξη 1/1944, "Περί επιβολής κυρώσεων κατά των συνεργασθέντων μετά του εχθρού" (Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Τεύχος Πρώτον, Α.Φ. 12, 6 Νοεμβρίου 1944) και την τροπολογία της με τη Συντακτική Πράξη 6, του 1945 (κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα, υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Κολυβάς), καταδικάστηκαν κάποιοι δοσίλογοι, ακραιφνείς γερμανόφιλοι (πολύ λίγοι δυστυχώς), επειδή διέπραξαν το αδίκημα της προπαγάνδας υπέρ του εχθρού, επειδή ο καθένας από αυτούς:

"ἐν ἐπιγνώσει τῆς προσπαθείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅπως δί' ὠρισμένων διαδόσεων καταπείση τόν λαόν περί τοῦ δῆθεν ἠθικοῦ τῆς ἐπιθέσεώς του καί ἐπωφελῶς δί' ὅλα τά Εὐρωπαϊκά κράτη τοῦ διεξαγομένου παρ' αὐτοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς τελικῆς νίκης του καί τοῦ δῆθεν ἀντιλαϊκοῦ τοῦ ἀγῶνος τῶν Συμμάχων Κρατῶν, διαδίδων κάθ΄ὁποιονδήποτε τρόπον τάς αὐτᾶς ἐξυπηρετοῦσας τήν ἐχθρικήν προπαγάνδαν ἀντιλήψεις".

Δύο καταδικάστηκαν σε θάνατο ερήμην (Σ. Γκοτζαμάνης και Σίτσα Καραϊσκάκη), ενώ τρεις σε ισόβια δεσμά (Τσολάκογλου, Ιωάννης Πασσαδάκης, Έκτωρ Τσιρονίκος).

Στην απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων, κηρύσσονται ένοχοι οι παρακάτω για το συγκεκριμένο αδίκημα:


«1) Γ. Τσολάκογλου, 2) Κ. Λογοθετόπουλον, 3) Ι. Ράλλην, 4) Π. Δεμέστιχαν, 5) Δ. Πολύζον, 6) Σ. Γκοτζαμάνην, 7) Ἕκτορα Τσιρονίκον, καί 8) Ι. Πασσαδακήν τοῦ ὅτι ἐν Ἀθήναις καί κατά τάς κατωτέρω ἀναφερόμενας χρονολογίας, καθ’ ἄς οἱ μέν τρεῖς πρῶτοι ἤσαν Πρωθυπουργοί, οἱ δέ λοιποί Ὑπουργοί καί διακεκριμένως ἕκαστος τούτων ἐγένετο συνειδητόν ὄργανον τοῦ ἐχθροῦ πρός διάδοσιν τῆς προπαγάνδας του, ἐξαίρων τό ἔργον τοῦ κατακτητοῦ καί προκαλῶν τήν ἠττοπάθειαν παρά τῷ Ἑλληνικῶ Λαῶ καί τήν περιφρόνησιν τοῦ Ἐθνικοῦ καί συμμαχικοῦ ἀγῶνος.

»Α) Ὁ μέν Γ. Τσολάκογλου ἅ) διά τῆς ἀπό 29 Ἀπριλίου 1941 προκηρύξεώς του πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν δημοσιευθείσης εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τεύχ. Ἅ φύλλ. 146, β) δί’ ἡμερησίας διαταγῆς πρός τόν Στρατόν δημοσιευθείσης εἰς τό ἀπό 5/5/41 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἑστία», γ) εἰς δηλώσεις τοῦ δημοσιευθείσας εἰς τό ἀπό 8/10/41 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή», δ) δί’ ἄρθρου του δημοσιευθέντος εἰς τήν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 7/12/41, ε) διά διαγγέλματός του πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν τῆς 25/3/42 δημοσιευθέντος εἰς φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή», στ) διά ραδιοφωνικοῦ λόγου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 26/3/42 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, ζ) διά λόγου ἐκφωνηθέντος ἐν Λεβαδεία καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 7/7/42 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, η) δί’ ἑτέρου λόγου του ἐκφωνηθέντος εἰς Λάρισσαν καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 8/7/42 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, δ) δί’ ἄλλου λόγου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 10/7/42 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος καί ἐκφωνηθέντος εἰς Βόλον, ι) διά λόγου του ἐκφωνηθέντος ἐν Τρικκάλοις καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 12/7/42 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, ἴα) δί' ἑτέρου λόγου του ἐκφωνηθέντος ἐν Καρδίτση καί Φαρσάλοις καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 14/7/42 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, ἴβ) διά ραδιοφωνικοῦ λόγου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 4/9/42 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα», ἴγ) διά ἀνακοινώσεως του λαβούσης χώραν τήν 5 Μαΐου 1941 πρός τάς πνευματικᾶς ἀρχάς τοῦ Κράτους καί πρός διαφόρους ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ.

»Β. Ο Π. Δεμέστιχας διά δύο ἄρθρων του δημοσιευθέντων εἰς τά ἀπό 7/5/41 καί 14/6/41 φύλλα τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή».

»Γ. Ο Δ. Πολύζος δί’ ἄρθρου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 15/6/41 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα».

»Δ. Ο Σ. Γκοτζαμάνης δί’ ἄρθρου του δημοσιευθέντος κατά τήν Ὑπουργίαν του ἀπό 26/5/41-7/4/43 χρονικόν διάστημα, εἰς τήν Ἰταλικήν ἐφημερίδα «Κουαδρίβιο», β) δί’ ἄρθρου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 25/9/41 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα», γ) δί’ ἑτέρου ἄρθρου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 9/11/41 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, δ) δί’ ἄλλου ἄρθρου του δημοσιευθέντος κατά τήν Ὑπουργίαν του εἰς τήν αὐτήν ἐφημερίδα, ε) δί’ ἑτέρου ἄρθρου του ὑπό τήν ἐπικεφαλίδα «τῶν οἰκιῶν ἠμῶν ἐμπιπραμένων» δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 24/12/41 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα», στ) δί’ ἄρθρου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 2/2/43 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος, ζ) δί’ ἑτέρου ἄρθρου του ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Μεσογείου» δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 2/7/42 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή».

»Ε. Ο Κ. Λογοθετόπουλος ἅ) δί’ ἐκφωνηθέντος ἐπικήδειου λόγου του πρός τά ἐκ βομβαρδισμῶν θύματα τοῦ Πειραιῶς, δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 16/6/42 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα», β) διά λόγου του ἐκφωνηθέντος πρός συγκέντρωσιν ἐργατῶν καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 22/1/43 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος καί γ) διά ραδιοφωνικοῦ λόγου του δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 25/2/43 φύλλον τῆς αὐτῆς ἐφημερίδος.

»ΣΤ. Ὁ Ἕκτωρ Τσιρονίκος ἅ) διά δηλώσεων του δημοσιευθεισῶν εἰς τήν ἐφημερίδα «Γερμανικά Νέα» καί ἀναδημοσιευθεισῶν εἰς τό ἀπό 18/4/44 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή», β) διά δηλώσεών του πρός ἀντιπρόσωπον τοῦ Γερμανικοῦ Πρακτορείου δημοσιευθεισῶν εἰς τό ἀπό 11/6/44 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, γ) δί’ ἀποστολῆς συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος κατά τό πρῶτον δεκαήμερον Αὐγούστου 1944 πρός τόν Ἀδόλφον Χίτλερ ἐπί τῆ διασώσει τοῦ ἐκ τῆς κατ' αὐτοῦ ἀπόπειρας καί δ) διά τῆς ὑπογραφῆς του ἀπό 20/5/44 κανονιστικοῦ διατάγματος «περί ἐπισημάνσεως γραμματοσήμων ὑπέρ τῶν βομβοπλήκτων Πειραιῶς».

»Ζ. Ο Ι. Πασσαδάκης ἅ) διά διαγγέλματός του πρός τόν Κρητικόν λαόν δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 10/2/43 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα», β) δί’ ἄρθρου τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 13/5/44 φύλλον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, γ) διά λόγου τοῦ δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 29/8/44 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή» καί δ) δί’ ἑτέρου λόγου του ἐκφωνηθέντος ἐν Ἀθήναις καί δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 18/6/44 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα»

και

»Η. Ὁ Ἰωάννης Ράλλης ἅ) διά διαγγέλματός του πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν δημοσιευθέντος εἰς τό ἀπό 5/5/43 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή», β) διά δηλώσεώς του πρός τούς δημοσιογράφους, δημοσιευθείσης εἰς τό ἀπό 12/1/44 φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» γ) διά τῆς ὑπογραφῆς του ἀπό 20/5/44 κανονιστικοῦ διατάγματος «περί ἐπισημάνσεως γραμματοσήμων ὑπέρ τῶν βομβοπλήκτων Πειραιῶς»...».

1 σχόλιο: